Home
Aanmelden voor onderzoek
Opzet onderzoek
Spiegelinformatie
Controle gegevens
Contact
Instructies voor aanleveren Consumptiegegevens:
Complan Novadent
Exquise
JDS WIND!
Instructies voor spiegelinformatie:
Complan Novadent
Exquise
JDS WIND!

 
 Opzet van het onderzoek

Het onderzoek Tandheelkundige Consumptie (OTC) geeft de KNMT zicht op de aard en de omvang van de aan tandartsbezoekers verleende zorg in Nederland. De gegevensverzameling gebeurt per kalenderjaar: elk (voor)jaar worden de deelnemende tandartsen verzocht gegevens aan te leveren over de verrichtingen die zij in het voorafgaande jaar bij een steekproef van hun patiënten hebben uitgevoerd.


De bron van deze gegevens is de geautomatiseerde praktijkadministratie. De leveranciers van de meest gebruikte softwareprogramma's hebben een procedure in hun pakket gebouwd, waarmee de verrichtingengegevens rechtstreeks vanuit de administratie kunnen worden gehaald. Dit gebeurt via een beveiligde internetverbinding, op automatische én anonieme wijze. De gegevens worden vervolgens verzameld door het Centraal Administratiepunt Peilstations (CAP), dat is ondergebracht bij KBA Nijmegen.

 Anonimiteit gewaarborgd

In januari 2011 kreeg de KNMT de verplichting opgelegd om een aantal onderzoeksgegevens, waaronder die van het OTC, beschikbaar te stellen aan de NZa. Daarmee werd de gewaarborgde vertrouwelijkheid geschaad. Dit was aanleiding om voor het OTC een pauze in te lassen. Na een periode van beraad is besloten het onderzoek in aangepaste vorm weer op te starten. De informatie die het oplevert, blijft voor de KNMT onmisbaar bij de behartiging van de belangen van de leden en de bevordering van de tandheelkunde in Nederland. Er zijn maatregelen getroffen om de anonimiteit te kunnen garanderen van de tandartsen die ten behoeve van dit onderzoek gegevens aanleveren. Deze maatregelen zorgen ervoor dat bij het CAP geen informatie meer beschikbaar is welke verrichtingengegevens van welke tandarts of praktijk afkomstig zijn. Kortom, de gegevens worden volledig anoniem verzameld.

 Procedure

De dataverzamelingsprocedure is inhoudelijk niet veranderd. Tandartsen leveren vanuit hun administratieprogramma (met een druk op een knop) de gevraagde gegevens aan. Op dat moment worden drie afzonderlijke bestanden naar het CAP gestuurd:

1. 

Het KNMT-registratienummer van de tandarts. Hiermee wordt louter geregistreerd welke tandartsen hebben deelgenomen aan het onderzoek, waardoor kan worden gecontroleerd of de deelnemende tandartsen (voor wat betreft een aantal achtergrondkenmerken) een representatieve afspiegeling vormen van de totale groep tandartsen met een praktijk in Nederland. Het nummer is bij het CAP niet te koppelen aan de door de tandarts aangeleverde gegevens.

2. 

De verrichtingengegevens van een steekproef van 25% van de patiïnten. Als een tandarts meerdere jaren deelneemt, wordt elk jaar een nieuwe steekproef getrokken. Deze gegevens bevatten (net als voorheen):
-   anonieme informatie over de patiïnt, te weten sekse, geboortedatum, al dan niet aanvullend verzekerd zijn en viercijferige postcode van het woonadres;
-   de verrichtingen die bij deze patiïnt zijn uitgevoerd, te weten tariefcodering, declaratiedatum en, indien beschikbaar en van toepassing, elementnummer en hoedanigheid van de uitvoerder (tandarts, mondhygiïnist, preventieassistent). Van de tandartsen zelf wordt alleen een onherleidbaar ID-nummer meegestuurd. Dit nummer wordt ook automatisch bewaard in de praktijkadministratie van de tandarts die gegevens aanlevert. Maar het CAP, dat de gegevens ontvangt, kan geen relatie leggen tussen dit ID-nummer en de naam- en adresgegevens van de desbetreffende tandarts.¹

3. 

De gegevens van een vaste 2%-steekproef van patiïnten. Bij tandartsen die meerdere jaren gegevens aanleveren, betreft dat dus steeds dezelfde groep patiïnten, die daarmee in de tijd kunnen worden gevolgd. Ook hiervoor is het ID-nummer van de tandarts nodig.

 Verslag en spiegelinformatie

In het verleden kregen tandartsen een rapportage op basis van de door hen aangeleverde gegevens, waarbij ook de vergelijking werd gemaakt met de gemiddelde uitkomsten van de andere tandartsen in het onderzoek. Deze zogenaamde spiegelinformatie kan niet meer zonder meer worden toegestuurd, omdat het CAP zoals gezegd niet meer de verbinding kan leggen tussen het ID-nummer en de tandarts. Daarom moeten tandartsen zelf deze rapportage opvragen. De tandartsen die in 2017 hebben deelgenomen aan het onderzoek Tandheelkundige Consumptie, kunnen in de loop van 2018 een aanvraag doen voor spiegelinformatie via de software voor de praktijkadministratie. Als een tandarts dit doet, legt het softwarepakket op basis van het toegekende ID-nummer verbinding met een website waarop de eigen gegevens en de spiegelinformatie staan vermeld.

Verder wordt van de uitkomsten van de verzamelde gegevens binnen het OTC op geaggregeerd niveau intern verslag gedaan voor beleidsdoeleinden van de KNMT. Maar er wordt ook over gerapporteerd op de website www.staatvandemondzorg.nl en in nationale en internationale vakbladen. Onderstaande publicaties over uitkomsten van het OTC zijn op te vragen bij de KNMT (Onderzoek & Informatievoorziening).

 Publicaties

Bruers, JJM, Rossum, GMJM van. Ziekenfondspatiïnten blijven tandarts bezoeken voor periodieke controle. NT 52 (4) 1997, p. 210-213.

NMT / CBS. Tandartsen, tandartsbezoek en tandheelkundige zorgverlening in Nederland. CBS / NMT, Voorburg / Nieuwegein, juni 1998, pp. 66-76.

Bruers, JJM, Rossum GMJM van, Truin GJ, Zeegers GLAM. The dental consumption of the Dutch population for the years 1993-1996. Poster presented at the 76th General-Session & Exhibition of the IADR, Nice, june 24-27, 1998.

Bruers, JJM, Rossum, GMJM van. Tandheelkundige zorg-consumptie van vrouwelijke en mannelijke patiïnten in Nederland. NTvT 1998; 105 (november): 408-411.

Bruers, JJM, Rossum, GMJM van. NMT-Peilstations krijgen individuele Spiegelinformatie. NT 55 (2) 2000, p. 72-73.

Bruers, JJM, Rossum, GMJM van. Tandheelkundige zorgverlening in 1999, naar aard en omvang, NT 56 (2) 2001, p. 62-63.

Bruers JJM, Zeegers GLAM, Dam BAFM van, Rossum GMJM van. Aspects of dental fillings in the Netherlands. Poster presented at the 80th General-Session & Exhibition of the IADR, San Diego, 2002.

Bruers JJM, Truin GJ, Felling AJA, Hof MA van 't, Rossum GMJM van. Categorisations of dental care provided in the Netherlands. Community Dental Health 2005; 23: 25-34.

Bruers JJM, Dam BAFM van, Boer JCL den. A longitudinal analysis of the dental consumption in the Netherlands. Poster presented at the Joint Meeting of the Continental European (CED) and Scandinavian (NOF) Divisions of the IADR, Amsterdam, 2005.

Boer JCL, Bruers JJM. Soort verleende tandheelkundige zorg in de algemene praktijk. NT 2010; 65 (12): 28-29.

Bruers JJM, Boer JCL den. Kronen en grote restauraties. NT 2012; 67 (10): 34-35.

Bruers, JJM, Boer JCL den, Dam BAFM van. Project Peilstations: monitor van de tandheel-kundige beroepsuitoefening in Nederland. Ned Tijdschr Tandheelkd 121 (2014): 345-352.

¹    Op deze manier zijn bij het CAP alleen anonieme gegevens beschikbaar, zodat het voor de NMT niet meer mogelijk is om te voldoen aan een informatieverzoek, zoals dat in 2011 door de NZa is gedaan.